Saanp (Snake) ko kwab me dehne ki tabeer ye hai ki jitna hi bada ye hoga aur uski surat darawni hogi usi lihaj se pakka dushman hoga. Agar kisi ne ye dekha ki wo Saanp (Snake) se lad raha hai to uski tabeer ye hogi ki woh kisi dushman se lad raha hai. Aur agar ye… (0 comment)

Hadees – Hazrat Abu Hrera Raziallahtala Anhu kehte hai ki rasool ALLAH Sallallaho alehe wasallam ne farmaya ki 70 hizri ki shuruwat or ladko ki hukumat se tum log panah mangte rho. (Jawahirul Hadees page 151) Tabsara – Is hadis me Sallallaho ta’ala alehe wasallam ka ek mojiza hai ki apne ek gaib ki khabar… (0 comment)

BISMILLAHI HIRRAHMANIRRAHM Surah – An ibne abbas kaala ma Jahararal gulool fee kaumin illa alkiyallahu fi Qulubehimurraubi. fala fashazzinafi kaumin kasor fihimil maut. wala nakas kaumil mikyalil mizan illaqataun anhumirrizq. wala hakma qaumin begairin hakke. illa fashafihimiddam. wala khatra kaumnin bil ahad. illa salaata alaihimal urawi. TARJUMA– Hazrat abdullah ibne abbas radiallahu ta’ala anhuma se… (0 comment)